Logo

De Stichting Oud Alkemade

Het doel van de stichting is om actief de geschiedenis van de (voormalige) gemeente Alkemade en omgeving te bestuderen en levend te houden. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 • Het stimuleren van contacten tussen belangstellenden voor regionale geschiedenis.
 • Het uitgeven van publicaties over de geschiedenis en/of de bevolking van Alkemade en omgeving.
 • Het organiseren van bijeenkomsten en excursies, alsmede het geven van voorlichting en informatie.
 • Het verlenen van steun aan historische activiteiten.
 • Het bevorderen, in stand houden en verbeteren van zaken met historische waarden, betrekking hebbende op Alkemade en omgeving.
 • Het houden van tentoonstellingen.
 • Het onderhouden van contacten en zoveel mogelijk samenwerken met landelijke, regionale en gemeentelijke organisaties op historisch gebied en - zo nodig - het aansluiten bij de voor de stichting meest geŽigende samenwerkingsorganen.

In 1980 kwam burgemeester drs. P.J. Bolten met het initiatief om, net als in andere gemeenten, ook in Alkemade een historische vereniging op te richten. Het voornaamste doel moest zijn om de geschiedenis van de gemeente Alkemade te beschrijven en te tonen. Er werd een werkgroep gevormd die de stichting oprichtte en inhoud gaf aan haar doelstelling: zij organiseerde tentoonstellingen met verschillende thema's en verzamelde foto's en videomateriaal. Ook gingen er mensen op uit om foto's te maken van de gemeente Alkemade. Het eerste boekje Alkmadders verscheen.

Er moest een ruimte komen waar de werkgroep zijn gang kon gaan en die kwam er: in de voormalige Jozefschool aan het Pastoor Onelplein. Het boekje Alkmadders sloeg aan bij de bevolking en er kwamen steeds meer donateurs.
De Werkgroep Oud Alkemade is op 15 november 1984 officieel een stichting geworden. Toen werd de notariŽle akte gepasseerd bij notaris Zuidhof te Oude Wetering. Sinds die tijd steeg het aantal donateurs tot ruim 1500 nu (december 2022).

Bestuur Stichting Oud Alkemade:

Lex van der Zwet, voorzitter
Pieter van Ruiten, vicevoorzitter
Annelies van Wieringen, secretaris
Lťon Hogenboom, penningmeester
Marian van Kampenhout, bestuurslid

Verantwoording

Hieronder vindt u de laatste stukken van de stichting:
 • Huishoudelijk reglement
 • Privacyverklaring Oud Alkemade
 • Baten en lasten 2022
 • Balans 2022
 • Beleidsplan en toelichting op de staat van baten en lasten
 • Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties

  Beloningsbeleid

  De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. Bestuursleden hebben dus geen recht op een beloning voor hun bestuurstaken. Voor andere taken dan bestuurstaken hebben zij dus wel recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding. Op basis van de ANBI regelgeving is deze vergoeding dus niet als beloning aan te merken.

  Ons RSIN-nummer: 803 945 358

  ANBI

  De Stichting Oud Alkemade is een door de belastingdienst erkende Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor wordt uw schenking, legaat of nalatenschap aftrekbaar bij de Belastingdienst en kunt u 45% tot 65% van uw schenking terugkrijgen. Ook zijn we vrijgesteld van schenk- of erfbelasting zodat uw schenking geheel ten goede komt aan de activiteiten van de Stichting en het Museum.  ^ Home